Symbols similar to 'cfm20.nym'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
CFX20.NYMGulf Coast ULSD Crack Spread (A27.30N/AFutureNYM
CFQ20.NYMGulf Coast ULSD Crack Spread (A27.98N/AFutureNYM
CFZ20.NYMGulf Coast ULSD Crack Spread (A26.78N/AFutureNYM
CFN20.NYMGulf Coast ULSD Crack Spread (A27.97N/AFutureNYM
CFU20.NYMGulf Coast ULSD Crack Spread (A27.84N/AFutureNYM
CFV20.NYMGulf Coast ULSD Crack Spread (A27.61N/AFutureNYM
CUM20.NYMCUM20.NYMN/AN/AFutureNYM
AFM20.NYMAFM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CFM20.NYMCFM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CFF20.NYMCFF20.NYMN/AN/AFutureNYM
PFM20.NYMPFM20.NYMN/AN/AFutureNYM
LCFM20.NYMLCFM20.NYMN/AN/AFutureNYM
NCFM20.NYMNCFM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CFG20.NYMCFG20.NYMN/AN/AFutureNYM
CKM20.NYMCKM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CFM21.NYMGulf Coast ULSD Crack Spread (A26.41N/AFutureNYM
IFM20.NYMIFM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CYM20.NYMCYM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CLM20.NYMCLM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CFJ20.NYMCFJ20.NYMN/AN/AFutureNYM
CFSM20.NYMCFSM20.NYMN/AN/AFutureNYM
CFK20.NYMCFK20.NYMN/AN/AFutureNYM
YFM20.NYMYFM20.NYMN/AN/AFutureNYM